​​​​​​​راهنمای بررسی کفایت علمی رساله دکتری  (از طریق پیشخوان)

 فرآيند بررسي کفايت علمي رساله دکتري شامل مراحل اشاره شده در ذيل مي باشد
​​​​​​​
راهنمای_بررسی_کفایت_علمی_رسال.pdf

ارتقا کیفیت پایان نامه ها ورساله ها