ردیف نام و نام خانوادگی عکس عنوان کتاب طرح جلد
1 دکتر حمیدی زاده

​​​​​​​

پیشرفت نوین اقتصادی و اجتماعی دانش بنیان

​​​​​​​​​​​​

2 دکتر حمیدی زاده طرح ریزی و ایجاد کسب و کارها

​​​​​​​

3 دکتر حميدي زاده پژوهش عملياتي نرم-ارتقاي شناخت،مسئله شناختي وراه حل يابي

​​​​​​​