شورای فرهنگی

ترکیب اعضای شورای فرهنگی دانشکده

1- دکتر بهروز دری نوکورانی                            رئیس دانشکده

2 -دکتر سجاد شکوهيار                                معاون پژوهشی