شورای پژوهشی

ترکیب اعضای شورای پژوهشی دانشکده

 

1- دکتر بهروز دری نوکورانی                            رئیس دانشکده

2- دکتر طيبه اميرخاني                                    معاون آموزشی و مديرگروه مديريت دولتي

3- دکتر سجاد شکوهيار                                   معاون پژوهشی

4- دکتر  اکبر عالم تبريز                                    مدیرگروه صنعتي و فناوري اطلاعات