دانشکده مدیریت و حسابداری با دارا بودن اساتید باتجربه،توانمندی اجرای انواع طرح های پژوهشی و پروژه های برون سازمانی را با صنایع مختلف و خدماتی کشوردارا می باشد.این دانشکده 67 طرح های پژوهشی را با سازمان ها و صنایع مختلف کشوردر قالب قرارداد مشترک به انجام رسانده است.

همچنین دانشکده در سال 1395 اقدام به راه اندازی کلینیک مدیریت نمودتا بتواند خدمات مشاوره ای و مطالعاتی را به طور مستقیم به صنایع تولیدی و خدماتی کشورعرضه نماید.