طرح جامع ارتقا طرحهای تحقیقاتی سيستم ها و بهره وري شركت ملي نفت ايران(طرح نصر)
 
شركت ملي نفت ايران با بهره‌گيري از ذخاير عظيم نفت و گاز از جايگاه ممتازي در ميان شركت‌هاي ملي نفت دنيا برخوردار است. جهت برقراري و استمرار رتبه دوم در ميان شركت هاي ملي نفت در دنيا لزوم برخورداري از عملكرد برتر ميان شركت‌هاي ملي نفت بسيار حائز اهميت است. شركت ملي نفت ايران با دارا بودن سابقه يكصد ساله در صنعت نفت و در اختيار داشتن نيروي انساني خبره و توانمند بعضاً در شاخص‌هاي كليدي مهم نفتي از عملكردي پايين‌تر از ديگر شركت‌ها برخوردار است. عدم تجاري سازي و اقتصادي نبودن بسياري فعاليت‌ها و عملكردها، شركت ملي نفت ايران را بر آن داشت تا در اوايل سال 1383 طي يك مطالعه بلند مدت اقدام به ايجاد تحول و مهندسي مجدد بسياري فرايندها بنمايد. مشــاورين بين‌الملــلي Bain مسئوليت فاز يك طرح (شناخت وضعيت موجود) را طي سالهاي 1383 لغايت آبان 1384 بر عهده داشت . بر اساس تصميمات متخذه در كميته راهبري طرح در شركت ملي نفت ايران، و پس از يك وقفه دو ساله در طرح، مطالعات فاز 2براي 4 پروژه (ماژول) اولويت دار از بين 18 پروژه اين طرح، در مردادماه سال 86 ، به دانشگاه بهشتي واگذار گرديد. اين 4 پروژه اولويت دار عبارت بودند از:
1) پروژه ارتقاء چرخه اكتشاف، توسعه و توليد
2) پروژه يكپارچگي زنجيره تامين كالا
3) پروژه برنامه ريزی و تصميم گيری برای سرمايه گذاری ها
4) پروژه بازنگري ساختار و طراحي مجدد سازمان
با توجه به اهميت ايجاد تحول سريع در شركت ملي نفت ايران، كميته راهبري طرح نصر مصوب نمود كه مجموعه 38 اقدام تحول در چارچوب چهار ماژول اولويت دار و در يك دوره زماني 5/10 ماهه و از ابتداي دي ماه 86 انجام پذيرد، كه به واسطه پيچيدگي و وسعت فعاليت‌هاي لازم به انجام، مجموع پروژه‌ها در يك دوره 20 ماهه انجام پذيرفت. مشاور طرح، تحقيقات در مرحله دوم از فاز 2 را از طريق حدود 34 تن از اساتيد و همكاران دانشگاهي و با هماهنگي و مساعدت قريب به 249 تن از خبرگان نفت و گاز و با بررسيهاي لازم در بالغ بر 187جلسه كارشناسي و 100 جلسه مديريتي و در 49 جلسه كميته فني و 22 جلسه كميته راهبري تا كنون انجام داد. اين طرح با مديريت آقاي دكتر علي رضائيان و همكاري آقايان دكتر حسن فارسيجاني، دكتر مسعود كسايي از دانشگاه شهيد بهشتي و ديگر همكاران از ديگر دانشگاه ها انجام پذيرفت.