کلینیک خدمات تخصصی مدیریت به منظور ارائه و ارتقای خدمات تخصصی حوزه های متنوع مدیریت،مالی و حسابداری مطابق الگوهای مشاوره ای-کاربردی و با بهره گیری از هم اندیشی و همکاری صاحبنظران و خبرگان دانشگاهی،صنعت و خدمات،مالی و پولی کشور برای پیشبرد مباحث مدیریت، مالی و حسابداری با هدف پیشگیری از رخداد مسائل و حل مسائل(عارضه یابی) به کمک ارائه مشاوره ها، ارائه خدمات حرفه ای و تخصصی، اجرانی تحقیقات، آموزشهای ارتقای توانمندی مدیران و کارشناسان کشور و طراحی واستقرار سامانه های مدیریتی تاسیس گردید. این کلینیک ماموریت های چهارگانه زیر را دنبال می کند:

  1. ارائه مشاوره وخدمات تخصصی مدیریتی بصورت مستقل یا مشترک با رویکرد پیشگیرانه-واکنشی به حل مسائل سازمانی
  2. انجام پژوهشهای توسعه ای و کاربردی بصورت مستقل یا مشترک در عرصه های مختلف مدیریتی، مالی و حسابداری در راستای توسعه و بهبود مدیریت با مشارکت متخصصان و مدیران مربوطه
  3. انجام آموزش های کاربردی بصورت مستقل یا مشترک در حوزه های مختلف مدیریتی، مالی و حسابداری با هدف توسعه دانش مدیریتی و سازمانی
  4. تولید منابع تخصصی و دانش کاربردی مدیریت،مالی وحسابداری بصورت مستقل یا مشترک و طراحی و استقرار سامانه های مدیریتی

جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس تارنمای کلینیک مدیریت مراجعه فرمایید

http://managementclinic.sbu.ac.ir