​کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری که موضوع پایان نامه که آنها از تاریخ 88/8/25 به بعد تصویب می گردد در صورتی اجازه دفاع از پایان نامه را خواهند داشت که هر دو ماه (ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد ) و هر سه ماه (ویژه دانشجویان دکتری) گزارش پیشرفت پایان نامه خود را که به تائید استاد راهنما و اساتید مشاور (ویژه دانشجویان دکتری) رسیده است را به آموزش تحویل نمایند . و 2 نمره از کل نمره پایان نامه منوط به ارائه گزارشات می باشد .

خواهشمند است جهت دریافت فرم گزارش پیشرفت پایان نامه به سایت دانشگاه؛_دانشکده مدیریت ___آموزش تحصیلات تکمیلی مراجعه نمایند.
  

​کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری که موضوع پایان نامه که آنها از تاریخ 88/8/25 به بعد تصویب می گردد در صورتی اجازه دفاع از پایان نامه را خواهند داشت که هر دو ماه (ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد ) و هر سه ماه (ویژه دانشجویان دکتری) گزارش پیشرفت پایان نامه خود را که به تائید استاد راهنما و اساتید مشاور (ویژه دانشجویان دکتری) رسیده است را به آموزش تحویل نمایند . و 2 نمره از کل نمره پایان نامه منوط به ارائه گزارشات می باشد .