مفاخر علمی

 

نام و نام خانوادگی رتبه افتخارات پژوهشی سال
دکتر علی رضائیان استاد چهره ماندگار رشته مدیریت 1385
دکتر محمدرضا حميدي زاده استاد

        پژوهشگر برتر دانشگاه شهيد بهشتي       

1387

دکتر محمدرضا حميدي زاده استاد پژوهشگر نمونه کشوري 1388
دکتر مصطفي زنديه استاد پژوهشگر برتر دانشگاه شهيد بهشتي 1388
دکتر غلامعلي طبرسا استاد پژوهشگر برتردانشگاه شهيد بهشتي 1390
دکتر مصطفي زنديه استاد

پژوهشگر نمونه کشوري

پژوهشگر برتر دانشگاه شهيد بهشتي

1390
دکتر محمدرضا حميدي زاده استاد پژوهشگر برتر دانشگاه شهيد بهشتي 1391
دکتر مصطفي زنديه استاد پژوهشگر برتر دانشگاه شهيد بهشتي 1391
دکتر اکبر عالم تبريز استاد پژوهشگر برتردانشگاه شهيد بهشني 1391
دکتر مصطفي زنديه استاد مدرس آموزشي برتر دانشگاه شهيد بهشتي 1392
دکتر حسن فارسيجاني دانشيار پژوهشگر برتر دانشگاه شهيد بهشتي 1392
دکتر مصطفي زنديه استاد

يک درصد برتر دانشمندان و نخبگان جهان براساس داده هاي پايگاه تامسون رويترز ISI

پژوهشگر برتر دانشگاه شهيد بهشتي

1393
دکتر مصطفي زنديه استاد يک درصد برتر دانشمندان و نخبگان جهان براساس داده هاي پايگاه تامسون رويترز ISI 1394
دکتر شهريار عزيزي دانشيار پژوهشگر برتر دانشگاه شهيد بهشتي 1394
دکتر سجاد شکوهيار استاديار پژوهشگر برتر دانشگاه شهيد بهشتي 1394
دکتر محمدرضا حميدي زاده استاد پژوهشگر برتر دانشگاه شهيد بهشتي 1395
دکتر اکبر عالم تبريز استاد پژوهشگر برتر دانشگاه شهيد بهشتي

1395

دکتر مصطفي زنديه استاد يک درصد برتر دانشمندان و نخبگان جهان براساس داده هاي پايگاه تامسون رويترز ISI 1395
دکتر احمد بدري دانشيار

پژوهشگر برتردانشگاه شهيد بهشتي

​​​​​​​مجری طرح برگزیده پژوهشی-کاربردی کشوری

1395
دکتر محمدرضا حميدي زاده استاد چهره برتر مديريت در سطح ملي 1396
دکتر مصطفي زنديه استاد يک درصد برتردانشمندان و نخبگان جهان براساس داده هاي پايگاه تامسون رويترز ISI 1396
دکتر غلامعلي طبرسا استاد   پژوهشگر برتر دانشگاه شهيد بهشتي 1396
دکتر مريم دولو دانشيار پژوهشگر برتر دانشگاه شهيد بهشتي 1396
دکتر مصطفي زنديه استاد يک درصد برتر دانشمندان و نخبگان جهان براساس داده هاي پايگاه تامسون رويترز ISI 1397
دکتر مصطفي زنديه استاد پژوهشگر برتر دانشگاه شهيد بهشتي 1398
دکتر مصطفي زنديه استاد يک درصد برتر دانشمندان و نخبگان جهان براساس داده هاي پايگاه تامسون رويترز ISI 1399
دکتر احمد بدري دانشيار دانشمند برتر در ارتباط با جامعه و صنعت 1399
دکتر سجاد شکوهيار استاديار پژوهشگر برتردانشگاه شهيد بهشتي 1399