ردیف نام و نام خانوادگی عکس عنوان کتاب طرح جلد
1 محمدرضا حمیدی زاده

​​​​​​​

پیشرفت نوین اقتصادی و اجتماعی دانش بنیان

​​​​​​​​​​​​

2 محمدرضا حمیدی زاده طرح ریزی و ایجاد کسب و کارها

​​​​​​​

3 محمدرضا حميدي زاده پژوهش عملياتي نرم-ارتقاي شناخت،مسئله شناختي وراه حل يابي

​​​​​​​

4 شهريارعريزي،ابوالقاسم ابراهيم،محمدرضا کريمي   مديريت بازاريابي
​​​​​​​
5 شهريار عزيزي
​​​​​​​
روش پژوهش مديريت
​​​​​​​
6 شهريار عزيزي   مديريت برند
​​​​​​
7 شهريار عزيزي،علي اسدي   مدلهاي بازاريابي
​​​​​​​
8 حميد خداداد حسيني،شهريار عزيزي   کسب وتجارت الکترونيکي رويکردي مديريتي
​​​​​​​
9 شهريار عزيزي،سهيل نجات   مجموعه پرسش نامه هاي مديريت برند
​​​​​​​
10 شهريار عزيزي،رضا قنبرزاده،سينا فخارمنش   مجموعه پرسش نامه هاي بازاريابي ​​​​​​

​​​​​​​