روسای  پیشین

نام

نام خانوادگی

رتبه علمی

آغاز

پایان

عکس

بهروز

دری

استاد

1398/11/01

تاکنون

محمداسماعیل

فدائی نژاد

دانشیار

1396/02/27

1398/11/01

علی

رضائیان

استاد

1391/05/02

1396/02/27

حسن

فارسیجانی

دانشیار

1388/06/01

1391/05/02

​​​​​​​

محمداسماعیل

فدائی نژاد

دانشیار

1385/12/20

1388/06/01

​​​​​​​