ریاست

​​​​​​​

آقای دکتر بهروز دری نوکورانی

 رئیس دانشکده مدیریت و حسابداری ،استاد گروه صنعتي و فناوری اطلاعات

  email:b-dori@sbu.ac.ir

تلفن :29905230 (21-98 ) دورنگار : 22431645  

 ************************************************************************************

خانم دکتر طیبه امیرخانی

معاونت آموزشي دانشکده مدیریت و حسابداری، استادیار گروه مدیریت دولتی​​​​​​​            


email:t_amirkhani@sbu.ac.ir
تلفن :29905230(21-98 ) دورنگار :22431645  

**************************************************************************************                                       ​​​​​

آقای دکتر سجاد شکوهيار                                                                                 

shokohyar.jpg معاونت پژوهشی دانشکده مدیریت و حسابداری ؛ استاديار گروه صنعتي و فناوري اطلاعات


s_shokouhyar@sbu.ac.ir   email: 

تلفن : 29905230 (21-98) دورنگار : 22431645