حمايت از پايان نامه ورساله هاي تحصيلات تکميلي توسط سازمان سنجش کشور

فراخوان استفاده از ظرفيت علمي دانشجويان دکترا براي انجام طرح هاي پژوهشي و راهبردي بانک سپه در قالب طرح کسر خدمت سربازي   پيوست 1    پيوست 2

فراخوان همکاري در خصوص جذب نيروي امريه توسط سازمان بازرسي کل کشور