دانشکده مديريت و حسابداري دانشگاه شهيد بهشتي، از اواسط دهه 1380 همزمان با توسعه مفاهيم و ساختارهاي اجرايي کارآفريني در کشور، اقدام به برخي افدامات ضروري در اين حوزه نمود. يکي از نخستين اقدامات در اين زمينه، تشکيل مرکز کارآفريني دانشگاه شهيد بهشتي توسط جناب آقاي دکتر رضائيان(چهره ماندگار مديريت) بوده است که اکنون به عنوان بخشي از پارک علم وفناوري به فعاليت مي پردازد. از سوي ديگر، دانشکده مديريت از سال 1389 اقدام به پذيرش دانشجو در مقطع کارشناسي ارشد رشته کارآفريني جديد گرايش کسب و کار جديد کرده است که از سال 1385 گرايش کارآفريني سازماني به آن افزوده شده است.

درواقع، دانشکده مديريت به عنوان مهمترين متولي آموزش کارآفريني و تربيت کارآفرينان شناخته مي شود. دانشکده مديريت، در دو دهه اخير تلاش کرده است از طريق برگزاري جلسات، سمينارها و دوره هاي آموزشي به تقويت فضاي کارآفريني در دانشگاه کمک نمايد.

با اين پيشينه، دانشکده مديريت از بهمن ماه سال 1399 جهت راه اندازي مرکز نوآوري دانشکده، اقدام به عقد تفاهم نامه با پارک علم و فناوري نمود. فعاليت رسمي مرکز در ارديبهشت سال 1400 با تکميل ساختمان در فضايي به مساحت 200 متر و استقرار شرکت هاي دانش بنيان آغاز شد. اين مرکز داراي 9 دفتر کار براي واحدهاي مستقر و يک اتاق جلسات است.

مرکز نوآوري دانشکده مديريت و حسابداري اهداف ذير را دنبال مي کند:

  • هدايت تيم هاي کار آفرين از ايده تا راه اندازي کسب و کار
  • بسترسازي براي ترويج کارآفريني در دانشکده
  • توسعه اکوسيستم نوآوري دانشکده
  • کمک به تجربه اندوزي دانشجويان و اشتغال دانش آموختگان
  • استفاده از ظرفيت هاي دانش آموختگان موفق براي توسعه فضاي نوآوري و کارآفريني در دانشکده

​​​​​​​​​​​​​​​​​