​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​
 
          نشریه مطالعات مديريت راهبردی             
 
  Journal of Strategic Management Studies-JSMS
 
 
اهداف:
​​​​​​​
  •  انتشار یافته‌های حاصل از پژوهش در حوزه‌های مدیریت
  •  راهبردی به‌منظور توسعه نظریه­‌های فعلی و ساخت نظریه‌های جدید
  •   کمک به تحلیل علمی مسائل راهبردی درسطح كلان و خرد
  •    ارائه راهکارهای عملی برای آنها
  •   ایجاد ارتباط بین پژوهشگران حوزه مدیریت راهبردی
  •    جهت­‌دهی به پژوهش‌­های این حوزه
 
محورها:
- راهبردهای برنامه ريزی در عرصه‌های جديد
 
- راهبرد و عملكرد
 
- سيستم‌های اطلاعات و مطالعات راهبردی
 
- تحليل راهبردی در سطح كلان و خرد
 
- تفكر راهبردی
 
- ساير حوزه‌های مرتبط با مديريت راهبردی
 
مخاطبين:
 
پژوهشگران دانشگاهی در حوزه‌های مديريت راهبردی - مديران
 
صنعت و خدمات در بخش‌های دولتی و خصوصی

مدير مسئول: دکتر علی رضائيان

سردبير: دکتر محمد‌رضا حميدی‌زاده

مدير اجرايی: خانم دکتر مريم اخوان

 

اعضای هيات تحريريه:

دکتر حميد ابريشمی (استاد دانشگاه تهران)

دکترسيد‌محمد اعرابی (استاد دانشگاه علامه طباطبائی)

دکتر نسيرين جزنی (استاد دانشگاه شهيد بهشتی)

دکتر عباسعلی حاج کريمی (استاد دانشگاه شهيد بهشتی)

دکتر بهروز دری (استاد دانشگاه شهيد بهشتی)

دکتر حسين رحمان سرشت (استاد دانشگاه علامه طباطبائی)

دکتر سيد‌رضا سيد جوادين (استاد دانشگاه تهران) 

دکتر اکبر عالم تبريز (استاد دانشگاه شهيد بهشتی)

دکتر علينقی مشايخی (استاد دانشگاه صنعتی شريف)

کليه مقالات فارسی - انگليسی اين نشريه در وب‌سايت به آدرس http://www.smsjournal.ir قابل دسترسی و دانلود می‌باشد

 

نشانی: تهران، اوين، دانشگاه شهيد بهشتی، دانشکده مديريت و حسابداری

پست الکترونيکیsmsjournalas@gmail.com

آدرس وبگاه:  www.smsjournal.ir