​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​
 
          نشریه مطالعات مديريت راهبردي             
 
  Journal of Strategic Management Studies-JSMS
 
 
اهداف:
​​​​​​​
 - انتشار یافته های حاصل از پژوهش در حوزه های مدیریت
 
راهبردي به منظور توسعه نظریه­های فعلی و ساخت نظریه‌های جدید.
 
- کمک به تحلیل علمی مسائل راهبردي درسطح كلان و خرد و
 
    ارائه راهکارهای عملی برای آنها.
 
- ایجاد ارتباط بین پژوهشگران حوزه مدیریت راهبردي و
 
   جهت­دهی به پژوهش­های این حوزه.
محورها :
- راهبردهاي برنامه ريزي در عرصه هاي جديد
 
- راهبرد و عملكرد
 
- سيستمهاي اطلاعات و مطالعات راهبردي
 
- تحليل راهبردي در سطح كلان و خرد
 
- تفكر راهبردي
 
- ساير حوزه‌هاي مرتبط با مديريت راهبردي
 
مخاطبين:
 
پژوهشگران دانشگاهی در حوزه‌هاي مديريت راهبردي - مديران
 
صنعت و خدمات در بخشهاي دولتي و خصوصي
 
 
 
 
​​​​​​​

مدير مسئول :  دکتر علي رضائيان

سردبير : دکتر محمد رضا حميدي زاده

مدير اجرايي: خانم دکتر مريم اخوان

 

اعضاي هيات تحريريه :

دکتر حميد ابريشمي(استاد دانشگاه تهران)؛ دکترسيد محمد اعرابي (استاد دانشگاه علامه طباطبائي ) ؛ دکتر نسيرين جزني (استاد دانشگاه شهيد بهشتي)؛ دکتر عباسعلي حاج کريمي( استاد دانشگاه شهيد بهشتي)؛ دکتر بهروز دري( استاد دانشگاه شهيد بهشتي)؛ دکتر حسين رحمان سرشت( استاد دانشگاه علامه طباطبائي )؛ دکتر سيد رضا سيد جوادين ( استاد دانشگاه تهران) ؛ دکتر اکبر عالم تبريز(استاد دانشگاه شهيد بهشتي )؛ دکتر علينقي مشايخي( استاد دانشگاه صنعتي شريف )

نشاني : تهران ؛ اوين ؛ دانشگاه شهيد بهشتي ؛ دانشکده مديريت و حسابداري

پست الکترونيکيstrategysbu@yahoo.com

آدرس وبگاه  :  www.smsjournal.ir

براي استفاده از فصل نامه مطالعات مديريت راهبردي لطفا به آدرس ذيل مراجعه کنيد

www.smsjournal.ir