پژوهشگران برتر

نام و نام خانوادگی

رتبه

افتخارات پژوهشی

سال

دکتر علی رضائیان

استاد

چهره ماندگار رشته مدیریت

1385

دکتر محمدرضا حميدي زاده

استاد

        پژوهشگر برتر دانشگاه شهيد بهشتي       

1387

دکتر محمدرضا حميدي زاده

استاد

پژوهشگر نمونه کشوري

1388

دکتر مصطفي زنديه

استاد

پژوهشگر برتر دانشگاه شهيد بهشتي

1388

دکتر غلامعلي طبرسا

استاد

پژوهشگر برتردانشگاه شهيد بهشتي

1390

دکتر مصطفي زنديه

استاد

پژوهشگر نمونه کشوري

پژوهشگر برتر دانشگاه شهيد بهشتي

1390

دکتر محمدرضا حميدي زاده

استاد

پژوهشگر برتر دانشگاه شهيد بهشتي

1391

دکتر مصطفي زنديه

استاد

پژوهشگر برتر دانشگاه شهيد بهشتي

1391

دکتر اکبر عالم تبريز

استاد

پژوهشگر برتردانشگاه شهيد بهشني

1391

دکتر مصطفي زنديه

استاد

مدرس آموزشي برتر دانشگاه شهيد بهشتي

1392

دکتر حسن فارسيجاني

دانشيار

پژوهشگر برتر دانشگاه شهيد بهشتي

1392

دکتر مصطفي زنديه

استاد

يک درصد برتر دانشمندان و نخبگان جهان براساس داده هاي پايگاه تامسون رويترز ISI

پژوهشگر برتر دانشگاه شهيد بهشتي

1393

دکتر مصطفي زنديه

استاد

يک درصد برتر دانشمندان و نخبگان جهان براساس داده هاي پايگاه تامسون رويترز ISI

1394

دکتر شهريار عزيزي

دانشيار

پژوهشگر برتر دانشگاه شهيد بهشتي

1394

دکتر سجاد شکوهيار

استاديار

پژوهشگر برتر دانشگاه شهيد بهشتي

1394

دکتر محمدرضا حميدي زاده

استاد

پژوهشگر برتر دانشگاه شهيد بهشتي

1395

دکتر اکبر عالم تبريز

استاد

پژوهشگر برتر دانشگاه شهيد بهشتي

1395

دکتر مصطفي زنديه

استاد

يک درصد برتر دانشمندان و نخبگان جهان براساس داده هاي پايگاه تامسون رويترز ISI

1395

دکتر احمد بدري

دانشيار

پژوهشگر برتردانشگاه شهيد بهشتي

​​​​​​​مجری طرح برگزیده پژوهشی-کاربردی کشوری

1395

دکتر محمدرضا حميدي زاده

استاد

چهره برتر مديريت در سطح ملي

1396

دکتر مصطفي زنديه

استاد

يک درصد برتردانشمندان و نخبگان جهان براساس داده هاي پايگاه تامسون رويترز ISI

1396

دکتر غلامعلي طبرسا

استاد

  پژوهشگر برتر دانشگاه شهيد بهشتي

1396

دکتر مريم دولو

دانشيار

پژوهشگر برتر دانشگاه شهيد بهشتي

1396

دکتر مصطفي زنديه

استاد

يک درصد برتر دانشمندان و نخبگان جهان براساس داده هاي پايگاه تامسون رويترز ISI

1397

دکتر مصطفي زنديه

استاد

پژوهشگر برتر دانشگاه شهيد بهشتي

1398

دکتر مصطفي زنديه

استاد

يک درصد برتر دانشمندان و نخبگان جهان براساس داده هاي پايگاه تامسون رويترز ISI

1399

دکتر احمد بدري

دانشيار

دانشمند برتر در ارتباط با جامعه و صنعت

1399

دکتر سجاد شکوهيار

استاديار

پژوهشگر برتردانشگاه شهيد بهشتي

1399

دکتر مصطفي زنديه

استاد

يک درصد برتر پژوهشگران براستناد جهان

1400

دکتر احمد بدري

دانشيار

پژوهشگر برگزيده درحوزه ارتباط با صنعت وجامعه

1400

دکتر سجاد شکوهيار

استاديار

پژوهشگر برگزيده براساس ميزان ارجاعات يا شاخص H

1400

دکتر محمدرضا حميدي زاده

استاد

نويسنده کتاب سال 1400 مديريت کسب وکار کشور در بخش تاليف

1400

دکتر مريم دولو

دانشيار

مدرس برگزيده سال 1400

1400

دکتر سجاد شکوهيار

استاديار

مدرس برگزيده سال 1400

1400

دکتر اکبر عالم تبریز

استاد

پژوهشگر برتر در حوزه شاخص H5

1401