​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 <<چشم انداز مديريت بازرگانی>> فصلنامه ای علمی است که با اهداف ذيل ايجاد شده است:

 • ​​​​​​​انتشار يافته های حاصل از پژوهش های اصيل در حوزه های مرتبط با مديريت بازرگانی
 • کمک به مسئله يابی و تحليل علمی مسائل و مشکلات صنعت وارائه راهکارهای عملی
 • ارتقاء سطح دانش صاحب نظران ؛کارشناسان ؛و مديران ؛ طرح مسائل علمی نو و گسترش مرزهای دانش در حوزه های مرتبط با مديريت بازرگانی
 • ايجاد ارتباط بين پژوهشگران حوزه مديريت بازرگانی و جهت دهی به پژوهش های اين حوزه

مقاله های ارسال شده به اين نشريه پس از داوری تخصصی و در صورت تاييد هيات تحريريه ؛ به چاپ مي رسند. از پژوهشگران گرامی تقاضا مي شود براي ارسال مقالات خود با مراجعه به سامانه نشريه ؛ ثبت نام و مقاله خود را براساس راهنمای تدوين مقاله تنظيم و ارسال نمايند . به اين ترتيب مراجعه حضوری و يا تماس  تلفنی با دفتر نشريه لزومی نخواهد داشت و کليه ارتباطات با نويسندگان و داوران محترم از طريق سامانه نشريه انجام خواهد گرفت.

محور های تحت پوشش نشريه شامل دو بخش کلی زير است:

الف ) بخش موضوعات / زمينه هاي مطالعاتی:

 • مديريت استراتژيک
 • رفتار مصرف کننده
 • برند سازی
 • بازاريابی عصبی
 • مباحث نوين بازاريابی

ب) بخش ابزار هاي  تحليل

استفاده از ابزارهاي تحليلی ذيل در موضوعات / زمينه های مطالعاتی مطرح شده در بخش (الف)

ب-1) ابزارهای آماری

 • مدلسازی معادلات ساختاری SEM
 • تحليل عاملی FA
 • تحليل همبستگی و رگرسيون
 • سناريو محوری
 • آزمايش پژوهشی
 • مدلسازی معادلات خطی
 • مدلسازی معادلات تفسيری
 • گراند تئوری براساس رويکردهای جديد
 • تحليل مضمون
 • مرور نظامند و فرا ترکيب
 • فرا تحليل

 

 

 

 

صاحب امتياز :  دانشگاه شهيد بهشتی؛ دانشکده مديريت و حسابداری

مدير مسئول :  دکتر سيد محمود حسينی کشکوئيه

سردبير  :  دکتر بهمن حاجی پور

مدير داخلي :  دکتر مريم اخوان

دستيار اجرايي:  سلمان عيوضی نژاد

اعضای هيات تحريريه به ترتيب الفبا:

دکتر اسداله کرد ناييچ (استاد -دانشگاه تربيت مدرس)؛ دکتر محمدرضا حميدی زاده (استاد- دانشگاه شهيد بهشتی )؛ دکتر شهريار عزيزی (دانشيار- دانشگاه شهيد بهشتی)؛ دکتر محمد علي بابايی (دانشيار- دانشگاه الزهرا)؛ دکتر سيد حميد خداداد حسينی (دانشيار-دانشگاه تربيت مدرس)؛ دکتر طهمورث حسنقلی پور (دانشيار-دانشگاه تهران)؛ دکتر عباسعلی حاجی کريمي (دانشيار- دانشگاه شهيد بهشتی )؛ دکتر بهرام رنجبريان (استاد- دانشگاه اصفهان)

نشانی:  تهران ؛دانشگاه شهيد بهشتی ؛ دانشکده مديريت و حسابداری؛ دفتر گروه نشريات چشم انداز مديريت؛ کد پستی 1983963113

پست الکترونيکي :  sbujbmp@gmail.com​​​​​​​

آدرس سايت نشريه :  http://jbmp.sbu.ac.ir