​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 <<چشم انداز مديريت بازرگاني>> فصلنامه اي علمي است که با اهداف ذيل ايجاد شده است:

 • ​​​​​​​انتشار يافته هاي حاصل از پژوهش هاي اصيل در حوزه هاي مرتبط با مديريت بازرگاني
 • کمک به مسئله يابي و تحليل علمي مسائل و مشکلات صنعت وارائه راهکارهاي عملي
 • ارتقاء سطح دانش صاحب نظران ؛کارشناسان ؛و مديران ؛ طرح مسائل علمي نو و گسترش مرزهاي دانش در حوزه هاي مرتبط با مديريت بازرگاني
 • ايجاد ارتباط بين پژوهشگران حوزه مديريت بازرگاني و جهت دهي به پژوهش هاي اين حوزه

مقاله هاي ارسال شده به اين نشريه پس از داوري تخصصي و در صورت تاييد هيات تحريريه ؛ به چاپ مي رسند. از پژوهشگران گرامي تقاضا مي شود براي ارسال مقالات خود با مراجعه به سامانه نشريه ؛ ثبت نام و مقاله خود را براساس راهنماي تدوين مقاله تنظيم و ارسال نمايند . به اين ترتيب مراجعه حضوري و يا تماس  تلفني با دفتر نشريه لزومي نخواهد داشت و کليه ارتباطات با نويسندگان و داوران محترم از طريق سامانه نشريه انجام خواهد گرفت.

محور هاي تحت پوشش نشريه شامل دو بخش کلي زير است:

الف ) بخش موضوعات / زمينه هاي مطالعاتي:

 • مديريت استراتژيک
 • رفتار مصرف کننده
 • برند سازي
 • بازاريابي عصبي
 • مباحث نوين بازاريابي

ب) بخش ابزار هاي  تحليل

استفاده از ابزارهاي تحليلي ذيل در موضوعات / زمينه هاي مطالعاتي مطرح شده در بخش (الف)

ب-1) ابزارهاي آماري

 • مدلسازي معادلات ساختاري SEM
 • تحليل عاملي FA
 • تحليل همبستگي و رگرسيون
 • سناريو محوري
 • آزمايش پژوهشي
 • مدلسازي معادلات خطي
 • مدلسازي معادلات تفسيري
 • گراند تئوري براساس رويکردهاي جديد
 • تحليل مضمون
 • مرور نظامند و فرا ترکيب
 • فرا تحليل

 

 

 

 

صاحب امتياز :  دانشگاه شهيد بهشتي؛ دانشکده مديريت و حسابداري

مدير مسئول :  دکتر سيد محمود حسيني کشکوئيه

سردبير  :  دکتر بهمن حاجي پور

مدير داخلي :  دکتر مريم اخوان

دستيار اجرايي:  سلمان عيوضي نژاد

اعضاي هيات تحريريه به ترتيب الفبا:

دکتر اسداله کرد ناييچ (استاد -دانشگاه تربيت مدرس)؛ دکتر محمدرضا حميدي زاده (استاد- دانشگاه شهيد بهشتي )؛ دکتر شهريار عزيزي (دانشيار- دانشگاه شهيد بهشتي)؛ دکتر محمد علي بابايي (دانشيار- دانشگاه الزهرا)؛ دکتر سيد حميد خداداد حسيني (دانشيار-دانشگاه تربيت مدرس)؛ دکتر طهمورث حسنقلي پور (دانشيار-دانشگاه تهران)؛ دکتر عباسعلي حاجي کريمي (دانشيار- دانشگاه شهيد بهشتي )؛ دکتر بهرام رنجبريان (استاد- دانشگاه اصفهان)

نشاني:  تهران ؛دانشگاه شهيد بهشتي ؛ دانشکده مديريت و حسابداري؛ دفتر گروه نشريات چشم انداز مديريت؛ کد پستي 1983963113

پست الکترونيکي :  sbujbmp@gmail.com​​​​​​​

آدرس سايت نشريه :  http://jbmp.sbu.ac.ir