​​​​​​​​نشریه چشم انداز مدیریت دولتي
 
Journal of Public Administration Perspective-JPAP
 
بر اساس نامه شماره 11172475/3 مورخ 12/05/1390 كميسيون نشريات علمي كشور، فصلنامه چشم‌انداز‌ مديريت دولتي از شماره1بهار 1389 به مدت 2 سال از تير 90 تا تير 92 داراي درجة علمي- پژوهشي است 
                                  
 اهداف:
- ارتقائ هويت رشته مديريت دولتي در ايران
- تقويت جايگاه مديرت دولتي در هرم حکمراني ملي ايران
- توليد دانش بومي اسلامي در بخش دولتي ايران
- هم افزايي بين دانش ايراني و اسلامي در دولت
- شکل دهي گفتمان بين انديشمندان و کارگزاران کشور
- انتشار توليدات علمي داخلي در حوزه مديريت دولتي
محورها:
- توليد دانش مديريت دولتي
- نظريه پردازي اسلامي در  حوزه سازمان هاي دولتي
- خط مشي  گذاري کلان ملي
- خط مشي گذاري عمومي
- مديريت سياسي  ملي
- مديريت راهبردي منابع انساني در بخش دولتي
-  مديريت در عرصه بين الملل
- مديريت فن اوري در بخش دولتي
- مديريت منابع انساني
- برنامه‌ريزي منابع انساني
- نظامهاي منابع انساني: جذب، آموزش، بكارگيري، انتصاب، ارتقاء، ارزيابي عملكرد، حقوق و و دستمزد، بهداشت و ايمني، پاداش  و...
- مديريت استعدادها و جانشين پروري
- رضايت شغلي و بهره‌وري نيروي انساني
- مديريت راهبردي منابع انساني
- سرمايه هاي فكري و مديريت دانش

مخاطبين:
​​​​​​​
پژوهشگران دانشگاهی در حوزه‌هاي مديريت دولتيtخط مشي گذاران و مديران دولتي، مديران صنعت و خدمات در بخشهاي دولتي و خصوصي

مدير مسئول : دکتر علي رضائيان

سردبير: خانم دکتر اکرم هاديزاده

مدير اجرايي: خانم دکتر طيبه اميرخاني

اعضاي هيات تحريريه :

دکتر غلامعلي طبرسا(دانشگاه شهيد بهشتي )؛دکتر اکرم هاديزاده (دانشگاه شهيد بهشتي) ؛ دکتر سيد جليل لاجوردي( دانشگاه شهيد بهشتي) ؛دکتر سعيد مرتضوي( دانشگاه فردوسي مشهد) ؛ دکتر احمد سرداري( دانشگاه شاهد)؛ دکترحسن دانايي فرد ( دانشگاه تربيت مدرس)؛ دکتر علي اصغر پور عزت(دانشگاه تهران)؛ دکتر ابوالحسن فقيهي ( دانشگاه علامه طباطبائي)

نشاني: تهران ؛ اوين دانشگاه شهيد بهشتي ؛ دانشکده مديريت و حسابداري ؛ کدپستي : 1983963113

پست الکترونيکي :  JPAPsbu@yahoo.com

​​​​​​​آدرس سايت نشريه:  http://jpap.sbu.ac.ir