​​​​​​​​نشریه چشم انداز مدیریت دولتی
 
Journal of Public Administration Perspective-JPAP
 
بر اساس نامه شماره 11172475/3 مورخ 12/05/1390 كميسيون نشريات علمی كشور، فصلنامه چشم‌انداز‌ مديريت دولتی از شماره1بهار 1389 به مدت 2 سال از تير 90 تا تير 92 دارای درجه علمی- پژوهشی است 
                                  
 اهداف:
- ارتقای هويت رشته مديريت دولتي در ايران
- تقويت جايگاه مديرت دولتی در هرم حکمرانی ملي ايران
- توليد دانش بومي اسلامي در بخش دولتی ايران
- هم افزايی بين دانش ايرانی و اسلامی در دولت
- شکل دهی گفتمان بين انديشمندان و کارگزاران کشور
- انتشار توليدات علمی داخلی در حوزه مديريت دولتی
محورها:
- توليد دانش مديريت دولتی
- نظريه پردازی اسلامی در  حوزه سازمان های دولتی
- خط مشي  گذاری کلان ملی
- خط مشي گذاری عمومی
- مديريت سياسی  ملی
- مديريت راهبردی منابع انسانی در بخش دولتی
-  مديريت در عرصه بين الملل
- مديريت فن اوری در بخش دولتی
- مديريت منابع انسانی
- برنامه‌ريزی منابع انسانی
- نظامهای منابع انسانی: جذب، آموزش، بكارگيری، انتصاب، ارتقاء، ارزيابی عملكرد، حقوق و و دستمزد، بهداشت و ايمنی، پاداش  و...
- مديريت استعدادها و جانشين پروری
- رضايت شغلی و بهره‌وری نيروی انسانی
- مديريت راهبردی منابع انسانی
- سرمايه های فكری و مديريت دانش

مخاطبين:
​​​​​​​
پژوهشگران دانشگاهی در حوزه‌های مديريت دولتیtخط مشی گذاران و مديران دولتی، مديران صنعت و خدمات در بخشهای دولتی و خصوصی

مدير مسئول : دکتر علي رضائيان

سردبير: خانم دکتر اکرم هاديزاده

مدير اجرايي: خانم دکتر طيبه اميرخانی

اعضای هيات تحريريه :

دکتر غلامعلی طبرسا(دانشگاه شهيد بهشتی )؛دکتر اکرم هاديزاده (دانشگاه شهيد بهشتي) ؛ دکتر سيد جليل لاجوردی( دانشگاه شهيد بهشتي) ؛دکتر سعيد مرتضوی( دانشگاه فردوسي مشهد) ؛ دکتر احمد سرداري( دانشگاه شاهد)؛ دکترحسن دانايي فرد ( دانشگاه تربيت مدرس)؛ دکتر علی اصغر پور عزت(دانشگاه تهران)؛ دکتر ابوالحسن فقيهی ( دانشگاه علامه طباطبائي)

نشاني: تهران ؛ اوين دانشگاه شهيد بهشتی ؛ دانشکده مديريت و حسابداری ؛ کدپستی : 1983963113

پست الکترونيکی :  JPAPsbu@yahoo.com

​​​​​​​آدرس سايت نشريه:  http://jpap.sbu.ac.ir