​​​​​​​​​​​​​​​

                                                                       نشریه چشم انداز مدیریت مالي       

Journal of Financial Management  Perspective (JFMP)
​​​​​​​<<چشم انداز مديريت مالي >> فصلنامه اي علمي است که با اهداف ذيل ايجاد شده است :
 • انتشار يافته هاي حاصل از پژوهش هاي انجام شده در حوزه هاي مرتبط با مديريت مالي به منظور توسعه نظريه هاي فعلي و ساخت نظريه هاي جديد

 • کمک به تحليل علمي مسائل مرتبط با مديريت مالي و ارائه راهکارهاي عملي براي آن ها

 • ايجاد ارتباط بين پژوهشگران حوزه مالي و جهتدهي به پژوهش هاي اين حوزه

مقاله هاي ارسال شده به اين نشريه پس از داوري تخصصي و درصورت تاييد هيات تحريريه ؛به چاپ مي رسند. از پژوهشگران گرامي تقاضا مي شود براي ارسال مقالات خود با مراجعه به سامانه نشريه ؛ثبت نام و مقاله خودرا بر اساس راهنماي تدوين مقاله تنظيم و ارسال نمايند. به اين ترتيب مراجعه حضوري و يا تماس تلفني لزومي نخواهد داشت. و کليه ارتباطات با نويسندگان و داوران محترم از طريق سامانه نشريه انجام خواهد گرفت.

محورها:
 • بازار سرمايه
 • مديريت مالي بنگاه هاي اقتصادي
 • مالي رفتاري
 • فيزيک مالي
 • مالي محاسباتي
 • مديريت سرمايه گذاري و ريسک
 • نظامهاي اطلاعاتي مالي

 

مخاطبين نشريه

 • پژوهشگران دانشگاهي در رشته هاي مرتبط
 • مديران نهادهاي مالي و تشکل هاي خود انتظام

 

صاحب امتياز :دانشگاه شهيد بهشتي

مدير مسئول : دکتر محمد اسماعيل فدائي نژاد

سردبير:  دکتر محمد اسماعيل فدائي نژاد

دبير تخصصي : دکتر محمد اصوليان

مدير اجرايي: آقاي مسلم نيلچي ( دانشجوي دکتري)

هيات تحريريه :

دکتر غلامحسين اسدي(دانشگاه شهيد بهشتي) ؛ دکتر علي ثقفي( دانشگاه علامه طباطبائي )؛دکتر رضا راعي (استاد دانشگاه تهران)؛ دکترسيد جلال صادقي شريف (دانشگاه شهيد بهشتي)؛ دکتر محمد عرب مازار يزدي(دانشگاه شهيد بهشتي)؛دکتر محمد اسماعيل فدائي نژاد( دانشگاه شهيد بهشتي)؛ دکتر محمد نمازي( دانشگاه شيراز)؛ دکتر ايرج نوروش (دانشگاه تهران)

نشاني : تهران ؛ اوين ؛ دانشگاه شهيد بهشتي؛ دانشکده مديريت و حسابداري کد پستي : 1983963113

آدرس الکترونيکي : financial.management@sbu.ac.ir

 آدرس وبگاه :  http://jfmp.sbu.ac.ir