نشریه چشم‌انداز مدیریت مالی       

Journal of Financial Management  Perspective (JFMP)
​​​​​​​<<چشم‌انداز مديريت مالی >> فصلنامه‌ای علمی است که با اهداف ذيل ايجاد شده است:
 • انتشار يافت‌های حاصل از پژوهش‌های انجام شده در حوزه‌های مرتبط با مديريت مالی به‌منظور توسعه نظريه‌های فعلی و ساخت نظريه‌های جديد

 • کمک به تحليل علمی مسائل مرتبط با مديريت مالی و ارائه راهکارهای عملی برای آن‌ها

 • ايجاد ارتباط بين پژوهشگران حوزه مالی و جهت‌دهی به پژوهش‌های اين حوزه

مقاله‌های ارسال شده به اين نشريه پس از داوری تخصصی و درصورت تاييد هيات تحريريه، به چاپ می‌رسند. از پژوهشگران گرامی تقاضا می‌شود برای ارسال مقالات خود با مراجعه به سامانه نشريه، ثبت نام و مقاله خود را بر اساس راهنمای تدوين مقاله تنظيم و ارسال نمايند. به اين ترتيب مراجعه حضوری و يا تماس تلفنی لزومی نخواهد داشت و کليه ارتباطات با نويسندگان و داوران محترم از طريق سامانه نشريه انجام خواهد گرفت.

محورها:
 • بازار سرمايه
 • مديريت مالی بنگاه‌های اقتصادی
 • مالی رفتاری
 • فيزيک مالی
 • مالی محاسباتی
 • مديريت سرمايه‌گذاری و ريسک
 • نظام‌های اطلاعاتی مالی

 

مخاطبين نشريه

 • پژوهشگران دانشگاهی در رشته‌های مرتبط
 • مديران نهادهای مالی و تشکل‌های خود انتظام

 

صاحب امتياز: دانشگاه شهيد بهشتی

مدير مسئول: دکتر محمد اسماعيل فدائی‌نژاد

سردبير: دکتر محمد اسماعيل فدائی‌نژاد

دبير تخصصي: دکتر محمد اصوليان

مدير اجرايی: آقاي مسلم نيلچی (دانشجوي دکتری)

هيات تحريريه:

دکتر غلامحسين اسدی (دانشگاه شهيد بهشتی)

دکتر علي ثقفی (دانشگاه علامه طباطبائی)

دکتر رضا راعی (استاد دانشگاه تهران)

دکترسيد جلال صادقی شريف (دانشگاه شهيد بهشتی)

دکتر محمد عرب مازار يزدی (دانشگاه شهيد بهشتی)

دکتر محمد اسماعيل فدائی‌نژاد (دانشگاه شهيد بهشتی)

دکتر محمد نمازی (دانشگاه شيراز)

دکتر ايرج نوروش (دانشگاه تهران)

نشانی: تهران، اوين، دانشگاه شهيد بهشتی، دانشکده مديريت و حسابداری کد پستی: 1983963113

آدرس الکترونيکی: financial.management@sbu.ac.ir

 آدرس وبگاه:  http://jfmp.sbu.ac.ir