​​​​​​​​​​​​​​​

                                                                       نشریه چشم انداز مدیریت مالی       

Journal of Financial Management  Perspective (JFMP)
​​​​​​​<<چشم انداز مديريت مالی >> فصلنامه‌ای علمی است که با اهداف ذيل ايجاد شده است :
 • انتشار يافته های حاصل از پژوهش‌های انجام شده در حوزه های مرتبط با مديريت مالی به منظور توسعه نظريه‌های فعلی و ساخت نظريه‌های جديد

 • کمک به تحليل علمی مسائل مرتبط با مديريت مالی و ارائه راهکارهای عملی برای آن‌ها

 • ايجاد ارتباط بين پژوهشگران حوزه مالي و جهتدهي به پژوهش هاي اين حوزه

مقاله‌های ارسال شده به اين نشريه پس از داوری تخصصی و درصورت تاييد هيات تحريريه ؛به چاپ مي‌رسند. از پژوهشگران گرامي تقاضا مي شود برای ارسال مقالات خود با مراجعه به سامانه نشريه ؛ثبت نام و مقاله خودرا بر اساس راهنمای تدوين مقاله تنظيم و ارسال نمايند. به اين ترتيب مراجعه حضوری و يا تماس تلفنی لزومی نخواهد داشت. و کليه ارتباطات با نويسندگان و داوران محترم از طريق سامانه نشريه انجام خواهد گرفت.

محورها:
 • بازار سرمايه
 • مديريت مالی بنگاه های اقتصادی
 • مالی رفتاری
 • فيزيک مالی
 • مالی محاسباتی
 • مديريت سرمايه گذاری و ريسک
 • نظامهای اطلاعاتی مالی

 

مخاطبين نشريه

 • پژوهشگران دانشگاهی در رشته های مرتبط
 • مديران نهادهای مالی و تشکل های خود انتظام

 

صاحب امتياز :دانشگاه شهيد بهشتي

مدير مسئول : دکتر محمد اسماعيل فدائي نژاد

سردبير:  دکتر محمد اسماعيل فدائي نژاد

دبير تخصصي : دکتر محمد اصوليان

مدير اجرايي: آقاي مسلم نيلچي ( دانشجوي دکتري)

هيات تحريريه :

دکتر غلامحسين اسدي(دانشگاه شهيد بهشتي) ؛ دکتر علي ثقفي( دانشگاه علامه طباطبائي )؛دکتر رضا راعي (استاد دانشگاه تهران)؛ دکترسيد جلال صادقي شريف (دانشگاه شهيد بهشتي)؛ دکتر محمد عرب مازار يزدي(دانشگاه شهيد بهشتي)؛دکتر محمد اسماعيل فدائي نژاد( دانشگاه شهيد بهشتي)؛ دکتر محمد نمازي( دانشگاه شيراز)؛ دکتر ايرج نوروش (دانشگاه تهران)

نشاني : تهران ؛ اوين ؛ دانشگاه شهيد بهشتي؛ دانشکده مديريت و حسابداري کد پستي : 1983963113

آدرس الکترونيکي : financial.management@sbu.ac.ir

 آدرس وبگاه :  http://jfmp.sbu.ac.ir