فراخوان‌‌ها

فراخوان استفاده از ظرفيت علمی دانشجويان دکترا برای انجام طرح‌های پژوهشی و راهبردی بانک سپه در قالب طرح کسر خدمت سربازی 2