صفحه اصلی
راهنماي نحوه ورود اساتيد دانشکده مديريت و حسابداري به جلسات مجازي
  • 5151 بازدید

 

 اساتيد محترم روش ورود شما به جلسات مجازي دفاع ؛جلسات مصاحبه دکتري -جلسات گزارش پيشرفت و ...  در فايل پيوست توضيح داه شده است 

 

نحوه ورود اساتيد

 

​​​​​​​