صفحه اصلی
راهنما جهت ورود دانشجويان به سامانه مديريت يادگيري- تابستان 1400
  • 1466 بازدید

دانشجويان بايد از آدرس زير وارد شوند : slms.sbu.ac.ir

شناسه و رمز آنها به ترتيب شماره دانشجويي و کد ملي است

افزودن نظرات