صفحه اصلی
کتاب سال 1400 مديريت کسب وکار در بخش تاليف
  • 527 بازدید

کميته انتخاب و معرفي کتاب "طرح ريزي و ايجاد کسب وکار" سال 1400 مديريت کسب وکار کشور، کتاب آقاي دکتر محمدرضا حميدي زاده استاد گروه بازرگاني در بخش تاليف، را انتخاب و معرفي مي نمايد بدين وسيله دانشکده از تلاش هاي ارزشمند ايشان، تجليل بعمل مي آورد.

افزودن نظرات