صفحه اصلی
انتصاب سرپرست اجرایی دانشکده مهندسی برق-کنترل و قدرت
  • 269 مشاهدات

دکتر سعداله نصیری قیداری رئیس دانشگاه شهید بهشتی؛ طی حکمی در تاریخ  26 اسفند 1399، دکتر مصطفی عابدی، استادیار دانشکده مهندسی برق را به سمت سرپرست اجرایی دانشکدۀ مهندسی برق-کنترل و قدرت منصوب کرد.

 

در بخشی از این حکم آمده است:

انتظار می رود با هماهنگی و همکاری سایر اعضای هیئت علمی، در پیشبرد امور اجرایی آن دانشکده در چارچوب سیاست‌ها و برنامه‌های دانشگاه بکوشید

افزودن نظرات