افراد

دانشجویان

دانشجویان کارشناسی ارشد پژوهشکده اعجاز قرآن​

 

 

 

 

 

 

 

رشته قرآن کاوی رایانشی

ورودی 1394

 

 

رشته قرآن کاوی رایانشی

ورودی 1395

1

 

 

 

 

محجوبه اخوان اقدم

 

 

علی باقری ها

 

 

2

 

 

 

 

حسین چگینی

 

 

بنیامین کاشفی

 

 

3

 

 

 

 

نجمه زارع

 

 

محمد هادی گلدانی

 

 

4

 

 

 

 

پژمان مالمیر

 

 

مریم سادات متقی

 

 

5

 

 

 

 

عبدالهادی مهدیه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رشته قرآن کاوی رایانشی

 

ورودی 1396

 

رشته قرآن کاوی رایانشی

 

ورودی 1397

1

 

 

رامین احمدی پیغان

 

محمدعلی دهقانی ارانی

 

2

 

 

فاطمه اسدی

 

محمدرضا رادمرد ایرانق

 

3

 

 

محمد جمالی ارند

 

جواد مومنی پارسا

 

4

 

 

صفورا سلطانیان

 

فاطمه علایی

 

5

 

 

فاطمه صادقی افضل

 

روح الله نیکو سرشت

 

6

 

 

نرگس معینی

 

 

7

 

 

سارا طحانیان

 

 

 

 

 

 

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رشته علوم قرآن

 

گرایش اعجاز قرآن

 

ورودی 1396

 

رشته علوم قرآن

 

گرایش اعجاز قرآن

 

ورودی 1397

1

 

 

محمد تیموری

 

مرضیه پورمحمد جورکویه

 

2

 

نسیم حسنی

سمیه سادات جبلی

 

3

 

 

معین سالمی

 

مرضیه حسن زاده

 

4

 

 

مهدی سلیمی

ریحانه خدامردی

 

5

 

 

ثریا عشوری

 

امیرمحمد زاهدی

 

6

 

 

فاطمه مونسان

گلبرگ عزیزپور

 

7

 

 

محبوب مهرنواز

زهرا عزیزی

 

8

 

 

زهره کوچک یزدی

مریم قیاس زارعلیان

9

زینب گل محمدی

10

معصومه حسنی