طرح دانش آموزی برهان

باسمه تعالی

ارائه خروجی های پژوهشکده در قالب تولید پوستر با رویکرد اعجاز علمی قرآن و نصب آن در بخشی از مدارس دبیرستان های دوره اول شهر تهران، ارتباط و تعامل با دانش آموزان 13 تا 15 ساله از طریق نمایندگان ما در مدارس، دریافت سوالات و شبهات علمی-قرآنی دانش آموزان، ارائه پاسخ مستدل و علمی به سوالات و شبهات آنها، برگزاری مسابقات و اعطای جوایز به برندگان با طرح سوالاتی فراتر از پوستر که دانش آموزان را به فکر، تحقیق و خلاقیت وادار نماید.

​​​