مرکز نشر آثار علمی یکی از مدیریت‌های معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه است. این مرکز برای دستیابی به اهداف‌ ذکرشده در «سیاست‌های نشر تولیدات و آثار علمی پژوهشی»‌ و «سیاست‌های نشر مجلات علمی» در حوزۀ انتشار کتاب‌ها و مجلات علمی دانشگاه شهید بهشتی فعالیت می‌کند.
این مرکز متشکل از دو اداره است: 1. ادارۀ نشر کتاب؛ 2. ادارۀ مجلات علمی دانشگاه.