خدمات ویژه دانشگاه شهید بهشتی

اعضای هیات علمی

سامانه های دانشگاهی
 

​​​​​​

دفتر پیشخوان
خدمات آموزشی
سیستم جامع
​​​​​​​دانشگاهی (گلستان)
کتابخانه مرکزی
​​​​​​​ و مرکز اسناد
درس افزار
       

​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​

پرداخت الکترونیکی Hotspot میزخدمت SBU ID
       


​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​
پست الکترونیکی سامانه تغذیه سامانه
یادگیری الکترونیکی
سامانه
​​​​​​​برگزاری کلاس ها
       

​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​

سامانه نشریات علمی سامانه بیت مرکز نشر ​​​​​​​آثار علمی پایگاه نشر دانش (پند)
       

​​​​​​​
​​​​​​​مکاتبات اداری و مالی ارزیابی رضایتمندی کارمندان ماهنامه آیینه خرد طرح همسان گزینی

 

راهنما ها و پیوندها

​​​​​​​