معرفی 

Responsive Image
 معاونت دانشجویی
دکتر علیرضا فارسی
تحصیلات: رفتار حرکتی
مرتبه علمی: استاد
تلفن: 29902150
ایمیل: A_Farsi@sbu.ac.ir
 حوزه معاونت دانشجویی دانشگاه یکی از مهمترین و فعال‌ترین حوزه‌ها در سطح دانشگاه است که مجری سیاست‌ها و خط‌مشی دانشگاه در حوزه خدمات رفاهی دانشجویان می‌باشد، برنامه‌‌ریزی، نظارت و اجرای برنامه‌های متعدد در راستای ارائه خدمات بهتر رفاهی به دانشجویان اعم از امور بهداشتی، سلامت، تغذیه، خوابگاه، انواع‌ وام‌ها، بیمه‌ها، مراکز خدماتی، سرویس ایاب‌و‌ذهاب، ورزشی، درمان و مشاوره به دانشجویان ایرانی و غیر‌ایرانی و بنا بر اقتضاء به سایر اقشار محترم دانشگاهی (هیات علمی و کارمندان) و سایر ماموریت‌های درون و برون سازمانی که به‌تشخیص مقامات مسئول واگذار می‌گردد از طریق واحدهای سازمانی ذیربط با شرح وظایفی مشخص و برخوردار از تشکیلات سازمانی وظایف محوله را عملیاتی می‌نماید.
صفحه رسمی معاونت دانشجویی در اینستاگرام:
👇👇👇
https://www.instagram.com/sbu_daneshjoo​