کمیته انضباطی

واحد ارائه کننده خدمت
شرح فرایند انجام خدمت
جايگاه بلند و شأن با عظمت دانشگاه در جاري و ساري نمودن علم ومعنويت و تربيت و اخلاق و بارور نمودن خلاقيت و هوشمندي و ابتكار و نوآوري در افكار و اذهان نسل جوان دانشجو و در نتيجه پرتو افشاني جامعه به بركات حاصله از آن كه همان تقويت و جهش جامعه به سوي جامعه اي پويا و فرهنگ مدار و تمدن ساز بشري مي باشد ضرورتي است كه بر كسي پوشيده نيست، لذا پاسداري از حريم و جايگاه بلند دانشگاه و دانشجو و كمك به سالم سازي و سالم نگه داشتن محيط هاي آموزشي و پژوهشي و تأمين حقوق فردي و عمومي دانشگاهيان از طريق تشويق و ترغيب دانشجو به حفظ كرامت و شئون دانشجويي و مقابله با بي نظمي و هنجارشكني و ناديده گرفتن حقوق فردي و اجتماعي ديگران از اهداف مهمي است كه كميته انضباطي دانشجويان در دانشگاهها در راستاي كمك به تحقق آنها تشكيل و در اين زمينه سعي بسزا و تلاشي چشمگير داشته است. بديهي است توجه به شيوه هاي نوين و برخورد صحيح و عالمانه با تخلفات و جرايم دانشجويي و رعايت تقوا در امر قضاوت و تصميم گيري جزو اصول خدشه ناپذير كميته هاي انضباطي در دانشگاهها تلقي مي شوند.
فرم‌های مرتبط ، دستورالعملها و بخشنامه ها 
سایر واحدهای مرتبط با خدمت
ندارد
متقاضی دریافت خدمت
کلیه دانشجویان
مدارک مورد نیاز برای دریافت خدمت
ندارد
نحوه دسترسی به خدمت
مراجعه حضوری
متصدیان انجام خدمت
کارشناس کمیته انضباطی
زیرسیستم مکانیزه مرتبط با خدمت
ندارد
زمان و ساعت دریافت خدمت
در ساعات اداری 8 صبح لغایت 13 عصر
میانگین زمان انجام خدمت
5 دقیقه
میانگین هزینه انجام خدمت
ندارد
تلفن تماس کارشناس مربوطه
فاطمه قادری :29902227-29902293-22431855    رایانامه : fa.ghaderi@mail.sbu.ac.ir
نمودار گردش کار فرایند دریافت خدمت