فرصت مطالعاتی

​​​​

واحد ارائه کننده خدمت
شرح فرایند انجام خدمت
کلیه دانشجویان شاغل به‌تحصیل در دوره دکتری می‌تواننداز ترم 6 به بعد 
جهت انجام فرصت مطالعاتی داخل و خارج اقدام نمایند.
فرم‌های مرتبط، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها 
سایر واحدهای مرتبط با خدمت
ندارد 
متقاضی دریافت خدمت
دانشجویان دوره دکتری
مدارک مورد نیاز برای دریافت خدمت
نحوه دسترسی به خدمت
متصدیان انجام خدمت
کارشناس مسئول دانشجویان خارجی
زیرسیستم مکانیزه مرتبط با خدمت
زمان و ساعت دریافت خدمت
کلیه دانشجویان متقاضی خروج از کشور می‌توانند از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 صبح لغایت 13 به کارشناس مسئول فرصت‌مطالعاتی مستقر در معاونت دانشجویی مراجعه نمایند.
میانگین زمان انجام خدمت
10 دقیقه
میانگین هزینه انجام خدمت
تلفن تماس کارشناس مربوطه
معاون مدیر امور دانشجویی آقای توسلی
تلفن 29905448
رایانامه m.tavasoli@mail.sbu.ac.ir
نمودار گردش کار فرایند دریافت خدمت