خوشه‌های-کرونا

گزارش ۱ - تهدید و فرصت آموزش مجازی
گزارش2- کشور مالزی
گزارش3- کشور آلمان
گزارش 4- کشور انگلستان
گزارش5- کشور اسپانیا

1- خوشه زیست علمی فناوری

گزارش خوشه اول زیست فناوری

2- خوشه طراحی تولید

گزارش خوشه دوم- تجهیزات

3- خوشه مسائل حقوقی

گزارش خوشه سوم- مسائل حقوقی

4- خوشه مسائل اجتماعی

گزارش عملکرد خوشه چهارم -مسائل اجتماعی
گزارش خوشه شماره چهارم مسائل اجتماعی، روانی و تربیتی

5- خوشه مسائل اقتصادی سیاسی

6- آسیب شناسی دینی ـ اخلاقی

گزارش عملکرد خوشه ششم - دینی-اخلاقی
گزارش اول خوشه 6مبارزه با کرونا
گزارش دوم خوشه 6مبارزه با کرونا