تجهیزات پژوهشی

خرید تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران:
بر اساس سیاست‌ها و اولویت‌های دانشگاه و همچنین با توجه به یارانه تخصیصی توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و میزان اعتبار ویژه عضو هیات‌علمی هر ساله اقدام به خرید تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران از نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران انجام می‌گردد.
فرایند اجرایی:
 • 1- اطلاع‌رسانی تاریخ برگزاری نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران از طریق سایت دانشگاه و غیره به منظور شرکت اعضای محترم هیات‌علمی در نمایشگاه و ثبت پیش فاکتور در سامانه نمایشگاه

 • 2- اولویت بندی لیست پیش فاکتورهای ثبت شده در سامانه نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران از طرف واحدها و ارسال آن به معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه در موعد مشخص شده

 • 3- ثبت موقت پیش فاکتورها در سامانه یکپارچه نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران توسط کارشناس

 • 4- تکمیل فرم تعهد توسط عضو هیات‌علمی به منظور کسر از اعتبار ویژه

 • 5- نهایی کردن خرید موقت در سامانه یکپارچه نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران

 • 6- ایجاد هماهنگی بین فروشنده و خریدار پس از اعلام آمادگی شرکت توسط نماینده دانشگاه

 • 7- دریافت کالا و تایید صورتجلسه‌ها توسط خریدار

 • 8- ارسال صورتجلسه ها به همراه فاکتور و گواهی ارزش افزوده به معاونت پژوهشی و فناوری جهت تایید نهایی توسط نماینده خریدار

 • 9- تحویل فاکتور و گواهی ارزش‌افزوده به‌کارپرداز معاونت پژوهشی جهت انجام امور مربوط به صدور قبض انبار

 • 10- ارسال کلیه فاکتورها به‌همراه رسید قبض انبار جهت تسویه‌حساب نهایی به معاونت مالی و مدیریت منابع

خرید تجهیزات از بودجه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، شاعا (شبکه آزمایشگاه‌های علمی ایران):
 • 1- تخصیص بودجه ارزی به دانشگاه‌ها از طرف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با اختیار هزینه کرد توسط معاونت پژوهشی دانشگاه و آزمایشگاه مرکزی
 •  • محل هزینه کرد این اعتبار شامل:
 •   الف- خرید و تامین تجهیزات تحقیقاتی و آزمایشگاهی

 •   ب- به‌روز‌رسانی و تامین قطعات تجهیزات تحقیقاتی و آزمایشگاهی

 • 2- اطلاع‌رسانی مبلغ بودجه تعیین شده و نیز شرایط خرید یا به‌روزرسانی تجهیزات به واحدها

 • 3- مکاتبه و اعلام نیاز واحدها با تعیین اولویت ها و نیز شیوه خرید توسط واحد و سپس معاونت پژوهشی دانشگاه

 • 4- بررسی، تایید، عدم‌تایید و یا درخواست ویرایش درخواست‌ها توسط معاونت پژوهشی

 • 5- پس از بررسی و تایید، تماس با مسئول مستقیم خرید واحد جهت انجام امور مالی خریدها

 • 6- ثبت موقت کلیه آیتم‌های پیش فاکتورها، قراردادها و پیشنهاده‌ها در سامانه شاعا

 • 7- ارائه اصل مدارک خرید توسط مسئول خرید واحد جهت تکمیل مدارک مالی به‌همراه مدارک قبض انبار

 • 8- پرداخت مبالغ فاکتورهای واحدها ارسال کلیه اسناد و ضمائم توسط معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه

 • 9- پس از خرید قطعی: تکمیل و قطعی کردن درخواست‌های ثبت شده در سامانه شاعا به‌همراه بارگذاری مستندات قطعی درخواست‌ها و نیز مستندات مالی شامل: قرارداد، فاکتور و فیش واریزی جهت ارائه به صندوق توسعه ملی در سامانه

 • 10- ارائه گزارش نهایی و کامل خرید از مبلغ، تعداد، آزمایشگاه مورد استفاده و ... به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و نیز به سازمان برنامه و بودجه کشور​​​​

اطلاعات تماس:
کارشناس خرید تجهیزات نمایشگاهی: سرکار خانم فرح رمضانی
29902238 
کارشناس تجهیزات شاعا: سرکارخانم زهرا نصیرپور
29902313