خوشه‌های-کرونا

 

گزارش محتوا

 
 
 

1- خوشه زیست علمی فناوری

 
 
 

2- خوشه طراحی تولید

 
 
 

3- خوشه مسائل حقوقی

 
 
 

4- خوشه مسائل اجتماعی

 
 
 

5- خوشه مسائل اقتصادی سیاسی

 
5.bmp
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6- آسیب شناسی دینی ـ اخلاقی