تفاهم‌نامه‌های امضا شده

تفاهم‌نامه‌های سال 1401
تفاهم‌نامه بین دانشگاه شهید بهشتی و پژوهشگاه دانش‌های بنیادین - 4 اردیبهشت 1401
تفاهم‌نامه بین دانشگاه شهید بهشتی و دستیار فناوری - 7 خرداد 1401
تفاهم‌نامه بین دانشگاه شهید بهشتی و انجمن نرم افزارهای آزاد - 14 تیر 1401
تفاهم‌نامه بین دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه الزهرا  - 22 تیر 1401
تفاهم‌نامه بین دانشگاه شهید بهشتی و خوابگاه - 13 شهریور 1401
تفاهم‌نامه بین دانشگاه شهید بهشتی و پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای - 17 آبان 1401
تفاهم‌نامه بین دانشگاه شهید بهشتی و پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک - 13 دی 1401
تفاهم‌نامه بین دانشگاه شهید بهشتی و تفاهم‌نامه با سازمان آتش‌نشانی - 20 بهمن 1401
تفاهم‌نامه بین دانشگاه شهید بهشتی و امضا شده آبخیز‌داری منابع طبیعی - 24 اسفند 1401
تفاهم‌نامه بین دانشگاه شهید بهشتی و نگین مکران - 24 اسفند 1401
تفاهم‌نامه‌های سال 1400
تفاهم‌نامه بین دانشگاه شهید بهشتی و پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات - 21 تیر 1400 
تفاهم‌نامه بین دانشگاه شهید بهشتی و فرهنگستان هنر - 9 تیر 1400
تفاهم‌نامه بین دانشگاه شهید بهشتی و سازمان نقشه‌برداری - 13 خرداد 1400
تفاهم‌نامه بین دانشگاه شهید بهشتی و موزه ملی ایران - 12 خرداد 1400
تفاهم‌نامه بین دانشگاه شهید بهشتی و وزارت کار - 10 خرداد 1400
تفاهم‌نامه بین دانشگاه شهید بهشتی و فدراسیون ورزشی جانبازان و معلولین - 6 مهر 1400
تفاهم‌نامه بین دانشگاه شهید بهشتی و پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی - 6 مهر 1400
تفاهم‌نامه چهار جانبه بین دانشگاه شهید بهشتی و پارا المپیک و فدراسیون جانبازان و پژوهشگاه تربیت بدنی
تفاهم‌نامه بین دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه توانبخشی - 4 مهر 1400
تفاهم‌نامه بین دانشگاه شهید بهشتی و کمیته ملی پارا المپیک - 6 مهر 1400
تفاهم‌نامه بین دانشگاه شهید بهشتی و شرکت آب و فاضلاب - 10 آبان 1400
تفاهم‌نامه بین دانشگاه شهید بهشتی و سازمان فنی و حرفه‌ای کشور - 3 دی 1400
پیوندها:
فرایند اداری پیشنهاد انعقاد تفاهم‌نامه (قرارداد/موافقت‌نامه)
اداره امور اجرائی و هماهنگی