برنامه ها

1-اصلاح زیر ساختهای اساسی تاسیساتی و تجهیزاتی خوابگاهها
2-ارتقاء کیفیت و بهبود شرایط غذا و غذا خوری
3-برقراری انواع وامهای دانشجویی
4-جذب دانشجویان خارجی
5-بهبود برنامه ها و فعالیت های سلامت بهداشت و روان
6-توسعه ورزش همگانی در میان دانشجویان و برنامه ریزی جهت استفاده عموم دانشجویان از امکانات ورزشی