خوابگاه


نوع خدمت
واگذاری خوابگاه
شرح خدمت
دانشجوی غیر‌ایرانی پس از ثبت‌نام آموزشی در سیستم گلستان با اخذ معرفی‌نامه از معاونت دانشجویی، برای اسکان به امور خوابگاه‌ها معرفی می شود.
ضوابط و شرایط
مقررات خوابگاه‌ها
 نوع خدمت
تخلیه و تسویه‌حساب خوابگاه‌ها
شرح خدمت
دانشجويان بهره‌مند از خوابگاه‌هاي دانشجويي متعهد مي‌باشند که در زمان فراغت از تحصيل، انصراف از تحصیل، مهمان شدن در دانشگاه‌های دیگر و یا اخراج نسبت به تسویه‌حساب با مسئول خوابگاه و سپس مراجعه به اداره خوابگاه‌ها جهت تسویه‌حساب نهایی اقدام نمایند.
ضوابط و شرایط