خوابگاه


نوع خدمت
واگذاری خوابگاه
شرح خدمت
دانشجوی غیر ایرانی پس از ثبت نام آموزشی در سیستم گلستان با اخذ معرفی نامه از معاونت دانشجویی، برای اسکان به امور خوابگاهها معرفی می شود .
ضوابط و شرایط
مقررات خوابگاهها
 نوع خدمت
تخلیه و تسویه حساب خوابگاهها
شرح خدمت
دانشجويان بهره مند از خوابگاه هاي دانشجويي متعهد مي باشند که در زمان فراغت از تحصيل ، انصراف از تحصیل ، مهمان شدن در دانشگاه های دیگر و یا اخراج نسبت به تسویه حساب با مسئول خوابگاه و سپس مراجعه به اداره خوابگاه ها جهت تسویه حساب نهایی اقدام نمایند.
ضوابط و شرایط