صفحه اصلی
راهنمای نحوه ورود اساتيد دانشکده مديريت و حسابداری به جلسات مجازی
  • 10767 بازدید

 

 اساتيد محترم روش ورود شما به جلسات مجازی دفاع، جلسات مصاحبه دکتری -جلسات گزارش پيشرفت و ... در فايل پيوست توضيح داه شده است 

نحوه ورود اساتيد