چشم‌انداز مدیریت دولتی

صاحب امتياز: دانشگاه شهيد بهشتی، دانشکده مديريت و حسابداری
مدير مسئول: دکتر بهروز دری نوکورانی
سردبير: دکتر غلامعلی طبرسا