برنامه‌های درسی

گروه مدیریت دولتی:
برنامه درسی گروه مدیریت دولتی مقطع کارشناسی‌ارشد (3 نیم‌سال تحصیلی)
برنامه درسی گروه مدیریت دولتی مقطع کارشناسی‌ (7 نیم‌سال تحصیلی)
گروه مدیریت بازرگانی:
برنامه درسی گروه مدیریت بازرگانی مقطع کارشناسی‌ (7 نیم‌سال تحصیلی) ورودی 1401
برنامه درسی گروه مدیریت بازرگانی مقطع کارشناسی‌ (7 نیم‌سال تحصیلی) ورودی 1400
برنامه درسی گروه مدیریت بازرگانی مقطع کارشناسی‌ (7 نیم‌سال تحصیلی) ورودی 1399
Responsive Image
پیوندها:
فرم‌ها، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های آموزشی
راهنماهای آموزشی
اطلاعات تماس:
22431844
29905255
k.bagherieh[at]mail.sbu.ac.ir
info.fma[at]mail.sbu.ac.ir