رئیس دانشکده

دکتر مریم دولو
استاد دانشکده مدیریت و حسابداری
29905230 
22431645
m_davallou[at]sbu.ac.ir
رزومه
فعالیت‌های اجرایی:
  • مدیریت برنامه ریزی و ارزیابی آموزشی 1400 ← تا زمان حال
  • رئیس اداره جذب و هدایت استعدادهای درخشان دانشگاه 1397 ← 1400
  • استاد مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشکده مدیریت و حسابداری 1397 ← 1402
  • سرپرست معاونت آموزشی دانشکده مدیریت و حسابداری 1393 ← 1396
  • استاد مشاور فرهنگی دانشکده مدیریت و حسابداری 1391 ← تا زمان حال