فرم‌ها، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های پژوهشی ویژه دانشجویان

کفايت دستاوردهای علمی:

فرآیند اجرایی اعلام کفایت دستاوردهای علمی رساله دکتری
دستورالعمل اعلام کفایت دستاوردهای پژوهشی
دستورالعمل اعلام کفایت دستاوردهای پژوهشی مصوبه 95
فهرست نشریه‌های معتبر و نامعتبر
کفايت دستاوردهای پژوهشی مصوبه (1400-1399)

طرح پژوهانه:

شرايط دانشجويان مشمول طرح پژوهانه
فرم مشخصات دانشجويان مشمول طرح پژوهانه دکتری

آیین‌نامه‌های پژوهشی مربوط به پایان‌نامه و رساله:

آيين‌نامه‌های پژوهشی
سامانه ثبت و همانند‌جوی
Responsive Image
اطلاعات تماس:
22902264
info.fma[at]mail.sbu.ac.ir