مرکز نوآوری

دانشکده مديريت و حسابداری دانشگاه شهيد بهشتی، از اواسط دهه 1380 همزمان با توسعه مفاهيم و ساختارهای اجرايی کارآفرينی در کشور، اقدام به برخی اقدامات ضروری در اين حوزه نمود. يکی از نخستين اقدامات در اين زمينه، تشکيل مرکز کارآفرينی دانشگاه شهيد بهشتی توسط جناب آقای دکتر رضائيان (چهره‌ ماندگار مديريت) بوده است که اکنون به عنوان بخشی از پارک علم و فناوری به فعاليت می‌پردازد. از سوی ديگر، دانشکده مديريت از سال 1389 اقدام به پذيرش دانشجو در مقطع کارشناسی‌‌ارشد رشته کارآفرينی جديد گرايش کسب و کار جديد کرده است که از سال 1385 گرايش کارآفرينی سازمانی به آن افزوده شده است.

در واقع، دانشکده مديريت به‌عنوان مهمترين متولی آموزش کارآفرينی و تربيت کارآفرينان شناخته می‌شود. دانشکده مديريت، در دو دهه اخير تلاش کرده است از طريق برگزاری جلسات، سمينارها و دوره‌های آموزشی به تقويت فضای کارآفرينی در دانشگاه کمک نمايد.

با اين پيشينه، دانشکده مديريت از بهمن ماه سال 1399 جهت راه‌اندازی مرکز نوآوری دانشکده، اقدام به عقد تفاهم‌نامه با پارک علم و فناوری نمود. فعاليت رسمی مرکز در ارديبهشت سال 1400 با تکميل ساختمان در فضايی به مساحت 200 متر و استقرار شرکت‌های دانش‌بنيان آغاز شد. اين مرکز دارای 9 دفتر کار برای واحدهای مستقر و يک اتاق جلسات است.

اهداف مرکز نوآوری:
  • 1- هدايت تيم‌های کار‌آفرين از ايده تا راه‌اندازی کسب و کار

  • 2- بسترسازی برای ترويج کارآفرينی در دانشکده

  • 3- توسعه اکوسيستم نوآوری دانشکده

  • 4- کمک به تجربه اندوزی دانشجويان و اشتغال دانش‌آموختگان

  • 5- استفاده از ظرفيت‌های دانش‌آموختگان موفق برای توسعه فضای نوآوری و کارآفرينی در دانشکده