معاونان

دکتر طیبه امیرخانی
استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی 

29905230
22431645
t_amirkhani [at] sbu.ac.ir
رزومه
دکتر محمدرضا حمیدی زاده
استاد دانشکده مدیریت و حسابداری

معاون پژوهشی

29905222
22431645
M-Hamidizadeh [at] sbu.ac.ir
رزومه