مدیر گروه‌های آموزشی

دکتر شهريار عزيزی
دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری

مدیر گروه مدیریت بازرگانی

29905244
s-azizi [at] sbu.ac.ir
رزومه
دکتر بهروز قليچ‌لی
دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری

مدیر گروه مدیریت دولتی

29905242
b_ghlichlee [at] sbu.ac.ir
رزومه
دکتر علیرضا موتمنی
دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری

مدیریت صنعتی و فناوری اطلاعات

29905239
a_motameni [at] sbu.ac.ir
رزومه
دکتر محمد اصوليان
استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری

مدیر گروه مدیریت مالی و بیمه

29905236
m_osoolian [at] sbu.ac.ir
رزومه
دکتر محمد‌حسين صفرزاده بندری
استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری

مدیر گروه حسابداری

29905204
m_safarzadeh [at] sbu.ac.ir
رزومه