کارگاه‌های آموزشی

کارگاه فرآیند چاپ مقاله علمی در مجلات معتبر (شماره 1)
کارگاه فرآیند چاپ مقاله علمی در مجلات معتبر (شماره 2)

فیلم‌های آموزشی کارگاه‌ها: