پژوهشگران برتر دانشکده

ردیف نام و نام‌خانوادگی رتبه عنوان افتخار پژوهشی سال
1 دکتر علی رضائیان استاد چهره‌ ماندگار رشته مدیریت 1385
2 دکتر محمدرضا حميدی‌زاده استاد پژوهشگر برتر دانشگاه شهيد بهشتی 1387
3 دکتر محمدرضا حميدی‌زاده استاد پژوهشگر نمونه کشوری 1388
4 دکتر مصطفی زنديه استاد پژوهشگر برتر دانشگاه شهيد بهشتی 1388
5 دکتر غلامعلی طبرسا استاد پژوهشگر برتر دانشگاه شهيد بهشتی 1390
6 دکتر مصطفی زنديه استاد پژوهشگر نمونه کشوری 1390
7 دکتر مصطفی زنديه استاد پژوهشگر برتر دانشگاه شهيد بهشتی 1390
8 دکتر محمدرضا حميدی‌زاده استاد پژوهشگر برتر دانشگاه شهيد بهشتی 1391
9 دکتر مصطفی زنديه استاد پژوهشگر برتر دانشگاه شهيد بهشتی 1391
10 دکتر اکبر عالم‌تبريز استاد پژوهشگر برتر دانشگاه شهيد بهشتی 1391
11 دکتر مصطفی زنديه استاد مدرس آموزشی برتر دانشگاه شهيد بهشتی 1392
12 دکتر حسن فارسيجانی دانشیار پژوهشگر برتر دانشگاه شهيد بهشتی 1392
13 دکتر مصطفی زنديه استاد يک درصد برتر دانشمندان و نخبگان جهان براساس داده‌های پايگاه تامسون رويترز ISI 1393
14 دکتر مصطفی زنديه استاد پژوهشگر برتر دانشگاه شهيد بهشتی 1393
15 دکتر مصطفی زنديه استاد يک درصد برتر دانشمندان و نخبگان جهان براساس داده‌های پايگاه تامسون رويترز ISI 1394
16 دکتر شهريار عزيزی دانشیار پژوهشگر برتر دانشگاه شهيد بهشتی 1394
17 دکتر سجاد شکوهيار استادیار پژوهشگر برتر دانشگاه شهيد بهشتی 1394
18 دکتر محمدرضا حميدی‌زاده استاد پژوهشگر برتر دانشگاه شهيد بهشتی 1395
19 دکتر اکبر عالم‌تبريز استاد پژوهشگر برتر دانشگاه شهيد بهشتی 1395
20 دکتر مصطفی زنديه استاد يک درصد برتر دانشمندان و نخبگان جهان براساس داده‌های پايگاه تامسون رويترز ISI 1395
21 دکتر احمد بدری دانشیار پژوهشگر برتر دانشگاه شهيد بهشتی 1395
22 دکتر احمد بدری دانشیار مجری طرح برگزیده پژوهشی - کاربردی کشوری 1395
23 دکتر محمدرضا حميدی‌زاده استاد چهره برتر مديريت در سطح ملی 1396
24 دکتر مصطفی زنديه استاد يک درصد برتر دانشمندان و نخبگان جهان براساس داده‌های پايگاه تامسون رويترز ISI 1396
25 دکتر غلامعلی طبرسا استاد پژوهشگر برتر دانشگاه شهيد بهشتی 1396
26 دکتر مريم دولو دانشیار پژوهشگر برتر دانشگاه شهيد بهشتی 1396
27 دکتر مصطفی زنديه استاد يک درصد برتر دانشمندان و نخبگان جهان براساس داده‌های پايگاه تامسون رويترز ISI 1397
28 دکتر مصطفی زنديه استاد پژوهشگر برتر دانشگاه شهيد بهشتی 1398
29 دکتر مصطفی زنديه استاد يک درصد برتر دانشمندان و نخبگان جهان براساس داده‌های پايگاه تامسون رويترز ISI 1399
30 دکتر احمد بدری دانشیار دانشمند برتر در ارتباط با جامعه و صنعت 1399
31 دکتر سجاد شکوهيار استادیار پژوهشگر برتر دانشگاه شهيد بهشتی 1399
32 دکتر مصطفی زنديه استاد يک درصد برتر پژوهشگران براستناد جهان 1400
33 دکتر احمد بدری استاد پژوهشگر برگزيده درحوزه ارتباط با صنعت وجامعه 1400
34 دکتر سجاد شکوهيار استادیار پژوهشگر برگزيده براساس ميزان ارجاعات يا شاخص H 1400
35 دکتر محمدرضا حميدی‌زاده استاد نويسنده کتاب سال 1400 مديريت کسب‌وکار کشور در بخش تاليف 1400
36 دکتر مريم دولو دانشیار مدرس برگزيده سال 1400 1400
37 دکتر سجاد شکوهيار استادیار مدرس برگزيده سال 1400 1400
38 دکتر اشکان عیوق استادیار پژوهشگر برگزیده براساس میزان ارجاعات یا شاخص H5 1402
39 دکتر مصطفی زندیه استاد پژوهشگر برگزیده براساس انتشار مقاله در فهرست عالی 1402