صفحه اصلی
پژوهشگران برگزيده دانشکده مديريت و حسابداری
  • 11438 بازدید

 

 

نام و نام‌خانوادگی

رتبه 

دستاوردها

عکس

 محمدرضا حميدی‌زاده

استاد

پژوهشگر نمونه کشوری

چهره برتر مديريت درسطح ملی

کتاب سال 1400 مديريت کسب و کار در بخش تاليف

 مصطفی زنديه

استاد

يک درصد برتر دانشمندان و نخبگان جهان براساس داده‌های پايگاه تامسون رويترز ISI

پژوهشگر نمونه کشوری

 علی رضائيان

استاد  

چهره‌ماندگار مديريت

احمد بدری

دانشيار

دانشمند برتر در ارتباط با جامعه و صنعت

​​​​​​​مجری طرح برگزیده پژوهشی-کاربردی کشور

افزودن نظرات