رئیس دانشکده

دکتر بهروز دری‌ نوکورانی
استاد دانشکده مدیریت و حسابداری
29905230 
22431645
b-dori[at]sbu.ac.ir
رزومه
فعالیت‌های اجرایی:
  • عضو حقیقی هیئت اجرایی منابع انسانی دانشگاه 1398 ← 1400
  • رئیس دانشکده مدیریت و حسابداری 1398 ← 1400
  • سرپرست گروه مدیریت صنایع 1397 ← 1398
  • مسئول امور فرهنگی دانشکده مدیریت 1396 ← 1398
  • مدیر برنامه‌ریزی و ارزیابی پژوهشی 1393 ← 1396
  • استاد راهنما 1390 ← تا زمان حال