رئیس دانشکده

دکتر بهروز دری‌نوکورانی
رئیس دانشکده مدیریت و حسابداری
29905230 
22431645 
:b-dori@sbu.ac.ir
رزومه
وب‌سایت
پیام رئیس دانشکده: