روسای پیشین

دکتر محمداسماعیل فدائی‌نژاد
1385 - 1388
دکتر حسن فارسیجانی
1388 - 1391
دکتر علی رضائیان
1391 - 1396
دکتر محمداسماعیل فدائی‌نژاد
1396 - 1398
دکتر بهروز دری  
1398 - 1402